Τετάρτη 24 Οκτωβρίου 2012

Μη νόμιμη η αποστολή στοιχείων για τα νήπια!Ως μη νόμιμη έκρινε ο νομικός σύμβουλος του δήμου Μυλοποτάμου την αποστολή στοιχείων που αφορούν τα νήπια των δημοτικών βρεφονηπιακών σταθμών που ζήτησε το Υπουργείο Εσωτερικών και έτσι γνωμοδότησε προς τη δημοτική αρχή.

Με αφορμή την αίτηση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης προς τους δήμους για την αποστολή των στοιχείων που ζητούσε το ΥΠ.ΕΣ. για να απαντήσει σε ερώτηση βουλευτή της Χρυσή Αυγής, ο δήμαρχος Μυλοποτάμου ζήτησε τη γνωμοδότηση του νομικού συμβούλου του δήμου, Νίκου Μιχελάκη πριν στείλει τα στοιχεία. Ο νομικός σύμβουλος λαμβάνοντας υπόψη του το χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων του Ανθρώπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη Διεθνή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Παιδιού, το Σύνταγμα της Ελλάδος, τον Δημοτικό και Κοινοτικό Κώδικας, αλλά και το «Ν. 2472/1997 για την προστασία ατόμου από την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, έκρινε πως το να αποσταλούν αυτού του είδους τα στοιχεία δεν είναι νόμιμο.

Χαρακτηριστικά, στη γνωμοδότηση του αναφέρει ότι «ο Δήμος Μυλοποτάμου, ως φορέας δημόσιας εξουσίας πρέπει να λειτουργεί με βάση τις ανωτέρω διατάξεις, οι οποίες θεσπίζουν την αναγνώριση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, των ίσων και αναφαίρετων δικαιωμάτων, ως θεμέλιο της ελευθερίας, της δικαιοσύνης και της ειρήνης και επιβάλλουν στα κράτη και στους φορείς δημόσιας εξουσίας να αντιμετωπίζουν όλους τους ανθρώπους χωρίς διακρίσεις φυλής, χρώματος, φύλου, γλώσσας, θρησκείας, εθνικής καταγωγής κ.λ.π.».

Επιπλέον, αναφέρει ότι «ιδιαίτερη υποχρέωση έχει, δε, όσον αφορά τα παιδιά, για τα οποία πρέπει να εγγυάται την διαβίωση και ανάπτυξή τους, σε περιβάλλον ασφαλές και με την παροχή ίσων ευκαιριών κοινωνικής πρόνοιας και εκπαίδευσης, μεταξύ δε αυτών και πρόσβασης σε όλες τις υπηρεσίες του Δήμου.

Οι παραπάνω επιταγές προκύπτουν από τα άρθρα 2 και 25 του Συντάγματος, τα οποία θεμελιώνουν ατομικά δικαιώματα, έχουν αυξημένη τυπική ισχύ, που συνεπάγεται αδυναμία κατάργησής τους, όχι μόνο από νόμο αλλά ούτε από οποιαδήποτε κρατική πράξη, θέτοντας απεναντίας τα νομικά πλαίσια μέσα στα οποία οφείλουν να κινούνται όλα τα όργανα του κράτους (Αριστόβουλου Μάνεση, Συνταγματικά Δικαιώματα, α΄ Ατομικές Ελευθερίες, 1982, σελ. 9) αλλά και από διεθνείς συμβάσεις, εξειδικεύονται δε απόλυτα, όσον αφορά τα παιδιά και από το άρθρο 214 του Δημοτικού Κώδικα, που επιβάλλει την, χωρίς διακρίσεις, πρόσβαση τους στις υπηρεσίες των Δήμων και συνεπώς και των Βρεφονηπιακών τους Σταθμών.

Υπό τα ανωτέρω δεδομένα δεν είναι νόμιμη η λήψη υπόψη ως κριτηρίου για την κάλυψη θέσεων σε Βρεφονηπιακούς Σταθμούς, της εθνικής ή φυλετικής καταγωγής, των θρησκευτικών πεποιθήσεων κ.λ.π. τόσο των ιδίων όσο και των γονέων τους.

Ως εκ τούτου δεν είναι νόμιμη ούτε η διατήρηση αρχείου με τα παραπάνω δεδομένα στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς και επομένως για τον λόγο αυτόν πρέπει να είναι αδύνατη πρακτικά η παροχή των πληροφοριών που ζητούνται.
Περαιτέρω, ακόμη και στην περίπτωση κατά την οποία υπάρχει σχετικό αρχείο στον Δήμο ή τον Βρεφονηπιακό Σταθμό, ερευνάται αν είναι νόμιμη η χορήγηση των αιτούμενων στοιχείων».

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η άποψη του νομικού συμβούλου σχετικά με τον λόγο για τον οποίο ζητούνται οι πληροφορίες. Σημειώνει, μεταξύ άλλων, ότι δεν αποκλείεται ο διαχωρισμός των παιδιών να μπορεί να θέσει σε κίνδυνο ακόμα και την ασφάλεια τους, την οποία οφείλει να εγγυάται ο δήμος. Έτσι, αναφέρει:

«Προς τον σκοπό αυτό θα ληφθεί κατ’ αρχάς υπόψη ο λόγος για τον οποίο ζητούνται οι συγκεκριμένες πληροφορίες.

Από τα στοιχεία τα οποία έχω στη διάθεση μου προκύπτει ότι πιθανότατα
ερευνάται και μεθοδεύεται ο αποκλεισμός των αλλοδαπών παιδιών (και ενδεχομένως ορισμένης ή ορισμένων χωρών προέλευσης), από τη συγκεκριμένη υπηρεσία, με τη θέση, ενδεχομένως, κριτηρίων εθνικής, φυλετικής ή κρατικής προέλευσης, ακόμη και με τη μορφή μοριοδότησής τους, τα οποία όμως έρχονται σε αντίθεση με όλες τις παραπάνω διατάξεις, οι οποίες επιβάλλουν την ισότητα στη συμμετοχή στις υπηρεσίες του Δήμου ανεξαρτήτως των παραπάνω κριτηρίων.

Επομένως, ακόμη και αν υπάρχουν οι συγκεκριμένες πληροφορίες, η χορήγησή τους αποτελεί διοικητική ενέργεια ανεπίτρεπτη, διότι συνιστά ευθεία παραβίαση θεμελιωδών ανθρώπινων δικαιωμάτων, που δεν επιτρέπεται από το Σύνταγμα.

Πέραν των ανωτέρω, η διάκριση των αλλοδαπών παιδιών, τα οποία καλύπτουν θέσεις σε Βρεφονηπιακούς Σταθμούς και η δημοσιοποίηση του αριθμού τους, δύναται να θέσει σε κίνδυνο ακόμη και την ασφάλειά τους, την οποία εγγυάται ο Δήμος, ιδίως κατά τον χρόνο παραμονής τους στους σταθμούς, από πρόσωπα ή ομάδες που εκφράζουν ακραίες απόψεις, διότι ο προσδιορισμός των προσώπων (ως υποκείμενα των προσωπικών δεδομένων) θα είναι εύκολος, πολύ περισσότερο στα πλαίσια ενός, μικρής δυναμικότητας, βρεφονηπιακού σταθμού ή ενός σταθμού λειτουργούντος εντός περιορισμένης γεωγραφικά περιοχής, όπως του Δήμου Μυλοποτάμου, που θα καθιστά τα ανώνυμα στατιστικά στοιχεία, στην πράξη, προσωπικά δεδομένα.

Για τον ίδιο ανωτέρω λόγο δεν θεωρώ βάσιμη την άποψη που υποστηρίχθηκε ότι τα στοιχεία που ζητούνται είναι απλά στατιστικά στοιχεία και συνεπώς δεν αποτελούν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, διότι η επεξεργασία τέτοιων στοιχείων δεν τελεί χωρίς προϋποθέσεις, αλλά αντιθέτως είναι νόμιμη μόνο εφόσον από αυτά δεν μπορούν να προσδιορισθούν τα υποκείμενα των δεδομένων (σχετική είναι και η γνωμοδότηση 4/2007 της Ομάδας Εργασίας των Ευρωπαϊκών Αρχών Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων»).

Σημειώνεται τέλος ότι, ο Κοινοβουλευτικός Έλεγχος δεν συμπεριλαμβάνεται μεταξύ των εξαιρέσεων επεξεργασίας ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων.
Για τους παραπάνω λόγους ΓΝΩΜΟΔΟΤΩ, ότι δεν είναι νόμιμη η χορήγηση των ζητούμενων στοιχείων».

ΑΝΤΙΘΕΤΟ ΣΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Την αντίθεσή του με τη συλλογή στοιχείων για τα νήπια στους δημοτικούς σταθμούς εκφράζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης, που σε ψήφισμα του καλεί τον αρμόδιο υπουργό να διακόψει τις διαδικασίες που είναι σε εξέλιξη.

Αναλυτικά, το ψήφισμα αναφέρει:
«Το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης εκφράζει με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο την αντίθεσή του στη συλλογή στοιχείων τα οποία αφορούν τα βρέφη και τα νήπια που φοιτούν σε δημόσιους παιδικούς σταθμούς.

Ανεξάρτητα από τις προθέσεις της Κυβέρνησης, η συλλογή και πολύ περισσότερο η χορήγησή τους στη «Χρυσή Αυγή», μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την πραγματοποίηση των απειλών που εκτοξεύει για τη βίαιη απομάκρυνση των νηπίων που κατάγονται από άλλες χώρες.

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης καλεί την Κυβέρνηση και τον αρμόδιο Υπουργό να διακόψει τις διαδικασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη».


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου